Tuesday 11 April 2023

नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय। नमो नमस्तेऽखिलतारणाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिने नमः।।

नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय।
नमो नमस्तेऽखिलतारणाय सर्वेन्द्रियाणामधिवासिने नमः।।... श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्ड श्लोक 42...

नमस्कार परमार्थरूप हे अखिल सृष्टि के कारणरूप। 
भवसागर से तारणकर्ता नमस्कार भूतेन्द्रिय  भूप।।

हिन्दी पद्यानुवाद..... रवि मौन..... 

No comments:

Post a Comment