Tuesday 18 April 2023

नमो नमः कारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेऽस्तु।.....

नमो नमः कारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेऽस्तु ।
नमो नमोऽज्ञानविनाशनाय नमो नमो भक्तविभूतिदाय।।
श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्ड श्लोक 47

नमस्कार उत्तम करुणाकर नमन आपका ज्ञानस्वरूप।
नमस्कार अज्ञानविनाशक दें ऐश्वर्य भक्त के भूप।।

हिन्दी पद्यानुवाद..... रवि मौन..... 

No comments:

Post a Comment